นโยบายส่วนตัว

1. บทนำ
         1.1  ขอต้อนรับสู่ AmataMarket แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย บริษัท อมตะ สยาม 2017 จำกัด AmataMarket มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ AmataMarket เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบให้แก่เรา และ/หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ แก่เรา เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้ AmataMarket แพลตฟอร์ม หากมีข้อสงสัยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

         1.2   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้

         1.3  ในการใช้บริการเว็บไซต์ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา และ/หรือเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และผู้ใช้บริการ ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการไม่อาจใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้บริการทราบบนเว็บไซต์


2. AmataMarket จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
         2.1  ผู้ใช้บริการ
         (1)  เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
         (2)   เมื่อผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
         (3)  เมื่อผู้ใช้บริการทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับเรา หรือเมื่อผู้ใช้บริการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
         (4)  เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
         (5)  เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์
         (6)  เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
         (7)  เมื่อผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
         (8)  เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา
         (9)  เมื่อผู้ใช้บริการใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนเว็บไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
         (10)  เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา
         (11)  เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
         (12)  เมื่อผู้ใช้บริการติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น (“อุปกรณ์”) และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
         (13)  เมื่อผู้ใช้บริการเชื่อมต่อบัญชีของผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกแก่บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการกับเราผ่านทางเว็บไซต์ หรือ

         2.2  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ดังที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

         2.3  แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS,Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้ใช้บริการร้องขอหรือมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ


3. AmataMarket จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ AmataMarket อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
 •          - ชื่อ
 •          - ที่อยู่อีเมล
 •          - วันเกิด
 •          - ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 •          - ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
 •          - ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
 •          - รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 •          - รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / รูปถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา / รูปถ่ายพาสปอร์ต / รูปถ่ายบัตรข้าราชการ
 •          - หมายเลขติดต่อ
 •          - หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
 •          - เพศ
 •          - ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
 •          - ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
 •          - ประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อหรืออาจเชื่อมต่อกันบนแพลตฟอร์มของเรา และลักษณะที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น
 •          - ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเรา และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเราและ/หรือเว็บไซต์
 •          - รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้บริการได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการกับเราผ่านทางเว็บไซต์
 •          - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

         3.2  ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและกิจกรรมของผู้ใช้บริการที่อยู่บน และไม่อยู่บนแพลตฟอร์ม AmataMarket จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของผู้ใช้บริการกับพวกเขา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่บนแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือเรา

         3.3  หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางเว็บไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่เรา” อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการต้องกรอกที่อยู่ใหม่ ในทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น


4. ความเป็นส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ
AmataMarket สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการ ติดต่อกับร้านค้า หรือบุคคลภายนอกได้ในขณะใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกในการควบคุมบัญชีของผู้ใช้บริการกับบุคคลภายนอก โดยการปรับ ‘Privacy Settings’ ในส่วน ‘My Account’


5. การดูเว็บเพจ
ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการจะส่งข้อมูลถึงเรา ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้บริการเรียกดูเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ) เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา


6. คุกกี้
         6.1  เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือเว็บไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้บริการเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผู้ใช้บริการเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์

         6.2  ผู้ใช้บริการอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากผู้ใช้บริการปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

 

7. การดูและดาวน์โหลดเนื้อหาและโฆษณา
เมื่อผู้ใช้บริการท่องเว็บเพจต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ขณะที่ผู้ใช้บริการเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งการเข้าชมหน้าต่างๆ ของผู้ใช้บริการ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและเว็บไซต์และเวลาให้แก่เรา


8. ชุมชนและการสนับสนุน
         8.1  เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมล และหมายเลขติดต่อของผู้ใช้บริการ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก

         8.2  ผู้ใช้บริการยังสามารถโพสต์คำถามและคำตอบที่ผู้ใช้คนอื่นได้ตั้งคำถามไว้ในกระดานสนทนาชุมชนของเราได้ด้วย บริการกระดานสนทนาและการรับส่งข้อความของเราช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมในชุมชนของเราได้ และเราจะรักษาข้อมูล ได้แก่ ID ผู้ใช้ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ บริการเช่นนี้และที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอาจกำหนดให้เราต้องรักษา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ


9. การสำรวจ
บางครั้ง เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือระดับอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ


10. เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่เรา ดังต่อไปนี้
         10.1  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
         (1)  เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของผู้ใช้บริการกับเรา หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ
         (2)  เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของผู้ใช้บริการและ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการกับเรา
         (3)  เพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหาบริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำความต้องการของผู้ใช้บริการ
         (4)  เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์หรือบริการอื่นของบุคคลภายนอกที่ใช้หรือรวมกับบริการของเรา บุคคลภายนอกนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการโพสต์หรือแบ่งปัน
         (5)  เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
         (6)  เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
         (7)  เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
         (8)  เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง
         (9)  เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น
         (10)  เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากผู้ใช้บริการหรือในนามของผู้ใช้บริการ
         (11)  เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับผู้ใช้บริการณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับเราหรือการใช้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว
         (12)  เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือโพสต์ความคิดเห็นให้ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์
         (13)  เพื่อ ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ) เพื่อ วิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า
         (14)  เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของ AmataMarket
         (15)  ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมให้เราส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง AmataMarket อาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน)  เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การบริการตามตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นใด  ซึ่ง AmataMarket (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจ จำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้บริการพำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในกรณีการส่งข้อมูลการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านการโทรด้วยเสียง SMS/MMS หรือแฟกซ์ไปยังหมายเลขแฟกซ์ของประเทศสิงคโปร์ เราจะไม่กระทำการดังกล่าวยกเว้นแต่เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวในการส่งข้อมูลการตลาดนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือคุณได้แสดงความยินยอมในเรื่องดังกล่าวแล้ว
         (16)  เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ AmataMarket หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม
         (17)  เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก
         (18)  เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบประวัติความเป็นมา) ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเราซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้หรือที่เราได้เป็นผู้นำมาใช้
         (19)  เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือ ธุรกิจของ AmataMarket
         (20)  เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับเรา 
         (21)  เพื่อจัดเก็บ การชะลอ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา
         (22)  เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ AmataMarket ในฐานะผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของ AmataMarket ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น หรือเกี่ยวข้องกับ AmataMarket และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ AmataMarket อย่างน้อยหนึ่งแห่งในฐานะผู้มีส่วนร่วม และอาจมีองค์กรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมายถึง การซื้อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซื้อกิจการอื่นใด การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร และ/หรือ
(23)  วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

         10.2  เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้


11. การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ
บริการของเราให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่นเพื่อการทำธุรกรรมได้ในเกือบทุกสถานการณ์ โดยที่ AmataMarket ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจได้เข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการส่งไปรษณีย์ของกันและกัน เงื่อนไขการให้บริการของเรากำหนดให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อีกคนหนึ่ง (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้อื่น (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบตนเองออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน


12. AmataMarket คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง?
         12.1  เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์

         12.2  เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากผู้ใช้บริการหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือสิทธิการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


13. AmataMarket เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่?
         13.1  นการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศสิงคโปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
         (1)  บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา
         (2)   ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
         (3)  ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ AmataMarket ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราที่ AmataMarket ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป
         (4)  ให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่ AmataMarket หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือ
         (5)  บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์

         13.2   เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปัน ข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้ และการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่ผู้จัดหาโฆษณา และการเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ หรือเพื่อค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ
         13.3  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป
         13.4  บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนั้นก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา


14. ข้อมูลของเด็ก
บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า  13  ปี  เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ AmataMarket แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ AmataMarket ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม  เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 

 

15. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก
         15.1  เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้บริการ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของผู้ใช้บริการกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้

         15.2  เราและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่ผู้ใช้บริการอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ AmataMarket หรือ AmataMarket ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเว็บไซต์อื่นๆ


16. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
         16.1  เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการ ให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

         16.2  ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในเว็บไซต์ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชม เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้รับมาจากเรา

         16.3  ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ และให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ และลิงก์ที่อยู่ในแต่ละเว็บไซต์ของเรา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลิงก์เฉพาะไม่ทำงาน)


17. AmataMarket จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศหรือไม่
ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำเนินการภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปดำเนินการประมวลผลในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา AmataMarket จะเก็บข้อมูลอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น


18. วิธีที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่เรา
18.1  การเลือกยกเลิกจากการให้ข้อมูลและถอนความยินยอม
         18.1.1  หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสมัครใช้งานทางอีเมล โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าเนื่องจากเรามีกำหนดการในการจัดทำอีเมล ผู้ใช้บริการอาจยังได้รับอีเมลที่อยู่ในระหว่างการจัดทำแล้ว
         18.1.2  ผู้ใช้บริการอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมลที่แสดงไว้ด้านล่างในส่วน 19.2
         18.1.3  เมื่อเราได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการถอนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จากผู้ใช้บริการและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการแล้ว เราจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในลักษณะตามที่ระบุไว้ในการร้องขอของผู้ใช้บริการ หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวหรือไม่เข้าใจคำสั่งของผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว
         18.1.4  อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ในเรื่องดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการถอนความยินยอมที่จะให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และนั่นอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา ฯลฯ แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด ซึ่งเราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

         18.2 การร้องขอการเข้าถึง และ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
         18.2.1  หากคุณมีบัญชีกับเรา ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในเว็บไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา เราจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
         18.2.2   สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน (หรือหากผู้ใช้บริการพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลา 21 วัน) หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของผู้ใช้บริการภายใน 30 วันดังกล่าว (หรือหากคุณพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลา 21 วัน) เราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถให้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ โปรดจำไว้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจยกเว้น ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ
         18.2.3   สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรามีข้อมูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว เราจะ :
         (1)  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียจะใช้เวลา 21 วัน) หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด โปรดจำไว้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากเราในสถานการณ์ (ต่างๆ) แม้ว่าจะผู้ใช้บริการจะร้องขอมาก็ตาม และ
         (2)  เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กร ซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ
         18.2.4   ดยไม่ต้องพิจารณาถึงย่อหน้าย่อย (b) ข้างต้น หากผู้ใช้บริการร้องขอ          เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขไปให้แก่องค์หนึ่งองค์กรใดโดยเฉพาะซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข
         18.2.5  ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการและจัดการคำร้องของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเลือกที่จะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ใช้บริการ โปรดจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ต่อคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการเว้นแต่ผู้ใช้บริการตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
         18.2.6  เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้


19. มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อเรา
         19.1  หากผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการโปรดติดต่อเราทันทีที่ :@AmataMarketthailand

         19.2  หากผู้ใช้บริการมีคำร้องเรียนหรือ ข้อข้องใจ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือเกี่ยวกับวิธีที่เรา ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอให้คุณติดต่อมาที่เราเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของผู้ใช้บริการ
โปรดติดต่อเราผ่านทาง อีเมล เพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่ อีเมล : AmataMarketthailand@gmail.com

         19.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคำร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่าเป็นคำร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินการคำร้องเรียนของผู้ใช้บริการโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเราเพื่อดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการอาจแทรกข้อความในส่วนหัวเรื่องว่า “คำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”
แน่นอนว่าเราจะพยายาม ดำเนินการ กับคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ที่ผู้ใช้บริการประสบอยู่อย่างเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


20. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ



Top Right Link Text
<-script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBtRmXKclfDp20TvfQnpgXSDPjut14x5wk®ion=GB">